Τρίτη, 4 Μαΐου 2010

Τρόπος διεξαγωγής Προαγωγικών - Απολυτήριων Εξετάσεων στο Γυμνάσιο στα φιλολογικά μαθήματα

Ύλη εξετάσεων: η εξεταστέα ύλη για το Γυμνάσιο, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 3 του ΠΔ 409/1994 (ΦΕΚ 266 Α),ορίζεται στα 3/5 της ύλης που διδάχτηκε, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας ύλης
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία
Π.Δ 319/2000 (ΦΕΚ 261 27-11-2000)
Οι Κλάδοι του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο ορίζονται ως ακολούθως :
α. Νεοελληνική Λογοτεχνία και
β. Γλωσσική Διδασκαλία.
Οι Κλάδοι του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο ορίζονται ως ακολούθως :
α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και
β. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση.